Privacyverklaring Acosti Notariskantoor
Deze verklaring geeft informatie over hoe ons kantoor omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

Onze dienstverlening
Ons kantoor vraagt persoonsgegevens uitsluitend om opdrachten uit te kunnen voeren, en om daarbij te kunnen voldoen aan onze wettelijke taken en verplichtingen.

Gegevens worden uitsluitend gedeeld met andere instanties indien dit nodig is om een opdracht te kunnen uitvoeren of omdat dit op grond van de wet vereist is (bijv. kadaster, handelsregister, belastingdienst).

Gegevens worden niet voor andere doelen verwerkt.

Bewaren van uw persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden door ons kantoor niet langer bewaard dan nodig is. Daarnaast zijn bewaartermijnen uit wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt en de archiefwet van toepassing. Notariële akten worden eeuwig bewaard.

Rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
Ons kantoor stelt alles in het werk om te voldoen aan de rechten van cliënten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt.

Klachten over de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor
Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor dan horen wij dit graag via info@acosti-notaris.nl. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.